در حال بارگزاری....
دانلود

کارگاه های کاربردی تکنیک های اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش، تکنیکهای مذاکره در فروش، سمینار سخنرانی علی خویه، مدر

مدرس دانشگاه، کارگاه های کاربردی تکنیک های اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش، تکنیکهای مذاکره در فروش، سمینار سخنرانی علی خویه، مدرس بازاریابی و فروش، کارگاه های کاربردی مدرسه فروش ایران، سمینارهای کارگاهی بازاریابی و فروش، سخنرانی کارگاهی، سخنران برتر دهها سمینار مختلف،