در حال بارگزاری....
دانلود

بازیافت کاغذدر مدرسه(طرح بازیافت یار)

طرح بازیافت یار به صورت ابتکاری دارم در یک روستای مرزی انجام می دهم.نزدیک مرز افغانستان