در حال بارگزاری....
دانلود

میراگر ستون مایع

یکی از روش های کنترل سازه استفاده از میراگرهای اریفیس یا ستون مایع هست که با استفاده از اینرسی مایع می تواند ارتعاشات را میرا کند. این ویدئو یک مدل آزمایشگاهی از این نوع میراگر را نشان می دهد و اختلاف میرایی بین دو حالتی که شیر اریفیس باز است و شیر اریفیس بسته است به خوبی نشان داده شده است
http://pehroudstructure.ir