در حال بارگزاری....
دانلود

برج ایفل در خورشید!

یک عکاس سوئدی موفق به ثبت تصویر جالبی شبیه به برج ایفل بر سطح خورشید شده که قابل توجه است.
عکاس سوئدی «گوران استرالند» در حین تصویربرداری از خورشید متوجه شکل گیری یک جرقه زیبا و متفاوت بر سطح خورشید می شود که شباهت زیادی به برج ایفل در فرانسه داشته و قابل توجه است. این رشته ها حلقه هایی از گازهای یونیزه هستند که از سطح خورشید به فضا پرتاب می شوند.