در حال بارگزاری....
دانلود

اقدام وحشیانه سارقان مسلح هنگام سرقت از جواهرفروشی...!

4 سارق مسلح وارد یک فروشگاه جواهرفروشی شده و یکی از سارقان طی اقدام وحشیانه ای نگهبان فروشگاه را از پای درمی آورد.یکی از سارقان هنگام ورود به فروشگاه، نگهبان را مورد ضرب گلوله قرار می دهد و سپس یکی دیگر از آنها تیر خلاص را به سمت نگهبان نگون بخت شلیک کرده و مشغول جمع آوری جواهرات می شوند و در نهایت پا به فرار می گذارند.