در حال بارگزاری....
دانلود

جراحی بینی ترمیمی

برای اقدامات ترمیمی جزئی باید حداقل 6 ماه و برای اقدامات ترمیمی اساسی باید حداقل یک سال از عمل جراحی بینی قبلی گذشته باشد


مطالب پیشنهادی