در حال بارگزاری....
دانلود

اینجا آفریقانیسته وبصره عراق هسته درآفتاب غذاپخته میکند

در بعدازظهر در یک کوچه ی خلوتان این عراقی درحال پخته کردن تخم مرغانه هسته و گفته میکنه اینجا آفریقا نیسته ساحل دریای سرخ نیسته بلکه بصره ی عراق هسته که ازشدت گرما تخم مرغانه را پخته میتواند