در حال بارگزاری....
دانلود

دلایل محکم علمی و عقلی در اثبات وجود خدا - رد ملحدین

بدیهی است که مسئله وجودیاعدم وجودخدایکی از مهمترین×پر چالشترین وسرنوشت سازترین مباحث قرون متمادی بوده است زیرا-حقیقت یاکذب-درستی یانادرستی-ارزشمندی یابی ارزشی-معناداری وبی معنی بودن- بسیاری ازچیزهابه طورقابل توجهی تحت تاثیردیدگاه وجود یاعدم وجودخداقرارمیگیردآفرینش جهان هستی-انفجاربزرگ(بیگ بنگ)....جالب ودیدنی