در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل نا محسوس تعقیب باند بزرگ مواد مخدر(شیشه و کراک) استان گلستان

در طی تعقیب باند بزرگ مواد مخدر که در یک پیکان بار محموله را جا سازی کرده بودند_ که سرعت این گریز به حدود 187 k.m رسید که منجر به تصادف مرگبار شد . در این حادثه همه ی افراد پلیس شهید شدند


مطالب پیشنهادی