در حال بارگزاری....
دانلود

استفاده از آستین در دفاع شخصی

شما دراین تایجوتسو کاربرد آستین در اجراع تکنیک را مشاهده کرده و با نحوه آن آشنا میشوید .