در حال بارگزاری....
دانلود

مقایسه تاثیر باند کشی و باند ساده

این آزمایش توسط پرفسور هوگو پاچ انجام می شود و نشان می دهد که فشار وارده بر عضله در بانداژ ساده بسیار وابسته به حالت عضله (فعالیت یا استراحت) می باشد ولی در استفاده از باند کشی این تغییرات کمتر می باشد.