در حال بارگزاری....
دانلود

5- سیستم اطفاء حریق فوم به صورت اتوماتیک در انبار (تخلیه فوم از دیواره های انبار)

فیلم 5 - تست و تخلیه سیستم اطفاء حریق فوم به صورت اتوماتیک در انبار (تخلیه فوم از دیواره های انبار)