در حال بارگزاری....
دانلود

لیو، پیانیست بدون دست

لیو وئی بازوهایش را به دلیل برق گرفتگی در سن 10 سالگی از دست داد اما نیروی اراده موجب شده كه وی به یكی از مشهورترین پیانیست های جهان تبدیل شود.
لیو وئی كه امروز 23 سال دارد در برنامه