در حال بارگزاری....
دانلود

برای ظهور 40 روز ضجه کنیم

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : هنگامی که گرفتاری بینی اسرائیل زیاد شد 40 صباح به درگاه خدا ضجه زدند و خداوند حضرت موسی و هارون رو صــــــــــــــد و هفـــــــــــــــــتاد سال زودتر برای نجات ایشان فرستاد اگر شما هم چنین کنید خداوند مهدی موعود را چنین خواهد کرد وگرنه غیبت تا نهایت آن ( که مدت زمانش فقط در پیش خداوند معلوم است ) طول خواهد کرد...