در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهه وهابیت در مورد"من کُنتَ ولیه فعلیاً ولیُه"

کارشناس وهابی ادعا میکنه "در روایتی که پیامبر(صلی اله علیه و آله) فرمودند "مَن کُنتَ وَلیَه فَعلیاً وَلیُه" از کجا معنای کلمه ولی را به جانشین، خلیفه و کسی که امامت مسلمین را به عهده میگیرد برداشت نموده اید؟" که کارشناس شیعه به خوبی پاسخ اون رو میده.