در حال بارگزاری....
دانلود

دیرین دیرین - یاد گیرنده (باز پخش)

این قسمت : یاد گیرنده ( باز پخش)

این انیمیشن کوتاه، داستان مردی است که
یاد نمیگیرد!
تا اینکه در آخر داستان، باز هم یاد نمی گیرد!!

www.dirindirin.ir