در حال بارگزاری....
دانلود

درگیری مستقیم نیروهای آمریكایی با تك تیر اندازان طالبان

درگیری مستقیم نیروهای آمریكایی با تك تیر اندازان طالبان