در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل سازه -قسمت دوم

ارائه توسط دکتر مصطفی فتحی قسمت دوم : کنترل نیمه فعال و ترکیبی سازه
شامل :
- میراگرهای نیمه فعال شامل :
- میراگرهای با سیال کنترل شونده توسط میدان مغناطیسی
- میراگرهای سختی نیمه فعال
- میراگرهای پیزوالکتریک
- میراگر ستون مایع تنظیم شونده نیمه فعال
- میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه فعال
- کنترل ترکیبی سازه
- جداسازی پایه
- ...
دیگر ورکشاپ ها در sabzsaze.com