در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر حسنانی در مورد تاریخچه جراحی بینی می گوید

جراحی بینی در اصل برای ترمیم بینی استفاده می شد. تکنیکهای زیبایی با گذشت زمان ابداع شد.