در حال بارگزاری....
دانلود

خشایار لزومی..........دلم گرفته

وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد،بهتراست اوراهم نداشته باشى . . .گاهى نداشتن از داشتن بهتر است!