در حال بارگزاری....
دانلود

پخت نان سنتی

در تهیه نان به غیراز نمک،مخمر،روغن و آب،و گاهی برخی ادویه جات،از انواع غلات استفاده می کنندو انواع بسیارمتفاوتی نان را عرضه مینمایند.
نانها انواع مختلفی دارند که بر اساس آداب اقوام مختلف متفاوتندو هریک به تناسب و فراخور اقلیم مردم منطقه طبخ می شوند.به عنوان نمونه در مناطق سردسیر در ترکیب خمیر نان ازچاشنی های گرم نظیر زنجبیل استفاده می شود.همچنین درمناطق استوایی در ترکیب نان از خرمااستفاده می گردد