در حال بارگزاری....

پک ضددرد قاعدگی باغ دارو

دردهای کُشنده ی قاعدگی، کابوس ماهانه ی بانوان

زنان یک فصل از هر سال را درد می کشند؛ به عبارت دیگر، زنان به علّت دردهای قاعدگی، ده روز از هر ماه را رنج می برند و فرصت لذّت بردن از زندگی در این روزها را از دست می دهند. امّا تنها راه رفع دردهای قاعدگی، استفاده از مسکّن ها نیست…
http://baghdaroo.com/baghdaroo-menstrual-kit/