در حال بارگزاری....
دانلود

اهنگ جدید سعید کرمانی و امیرحسین رحیمی .... نیستی

دختر:می دونی فردا عمل قلب دارم؟پسر:آره عزیز دلم دختر:منتظرم میمونی؟پسر:منتظرت میمونم عاشقتم عزیزم......بعد از عمل سختی که دختر داشت و بعد از چندین ساعت بیهوشی کم کم داشت هوشیاری خود را به دست می آورد چشم باز کرد و نام پسر را زمزمه کرد پرستار:آروم باش عزیزم دختر:ولی اون کجاست؟پرستار:میدونی کی قلبش رو به تو هدیه کرده؟دختر:آخه چرا کسی به من هیچی نگفت پرستار:شوخی کردم بابا رفته بشاشه :))