در حال بارگزاری....
دانلود

تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی

در یک ماشین بخار ، انرژی شیمیایی موجود در یک سوخت ابتدا به انرژی گرمایی و سپس انرژی مکانیکی تبدیل میشود . این تبدیل انرژی را در یک ماشین بخار ببینید