در حال بارگزاری....
دانلود

جواد مقدم:اینجا قرار ناله آتش بر فلک زد / اینجا عدو بر زخم پ

اینجا قرار ناله آتش بر فلک زد / اینجا عدو بر زخم پیغمبر نمک زد / از مقتل امشب تا صبح خرابه / دشمن میان کوچه زینب را کتک زد / رفتند یاران نیزه سواران / ای دل بسوز ای اشک خون شو بر زمین ریز / بازار شامان زینب کبری که دیده / رفتند یاران چابک سواران / اینجا سر راه اسیران دادند / اینجا به زین العابدین دشنام دادند / اینجا دو عاشق بر وصال هم رسیدند / لب های خشک یک دگر را می مکیدند / رفتند یاران نیزه سواران / رفتند یاران محمل سواران / ای دل بسوز ای اشک خون شو بر زمین ریز / بزم شراب دختر زهرا چنین زد / رفتند یاران