در حال بارگزاری....
دانلود

عاشقانه

چه خوب توی دلم نبودن را کاشتی .....

یه روزی صادقانه صدایت کردم ......

عاشقانه نگاهت کردم .........

اما بدون روزی عاجزانه نگام می کنی ....!!

با حسرت صدام می کنی ....

و نگاهی را که تا ابد حسرتش را خواهی خورد !!!