در حال بارگزاری....
دانلود

علی پیشتاز و سمیر.....دستای تو

گـاهــــی...فقط از کــل دنـــــــــیـــــــا دلم یکی را میـــخـواهــــــد...و میـــــــــدانــــــــم تا ابـــــــــد هم که خـــــدا خــــــــدا کنــم به دستش نمی آورم میــــــــدانــــم که باید بگذارم و بگــــذرم...! و چه سخت است این دانــــــــــســــــــتـــــــن...همه میگویند...خودت را هم که بکشی...رد این غم مشکوک...پشت شیطنتهای دایمـــــی نگـــــــــــاهت...گــــــــم نمی شود !