در حال بارگزاری....
دانلود

امین رستمی.............تاکجا؟

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن