در حال بارگزاری....
دانلود

انفجار خودروی داعش در آسمان

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق با مین گذاری در یکی از جاده ها، برای عناصر داعش کمین گذاشته بودند. پس از قرار گرفتن خودروی بمبگذاری شده داعش روی مین، این خودرو بیش از 10 متر به هوا رفت و در آن هنگام نیروهای پیشمرگه آن خودرو را گلوله باران کردند، در همان لحظه خودروی انتحاری های داعش در آسمان منفجر شد.