در حال بارگزاری....
دانلود

کنترل کیفیت عایقی ترانسفورماتور و بوشینگ: بخش اول

ویدئو آموزشی شرکت OMICRON در خصوص اندازه گیری ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) و ظرفیت خازنی ترانسفورماتور و بوشینگ
www.transformer-magazine.ir