در حال بارگزاری....
دانلود

افشاگری استاد مهدی دانشمند درباره باند مهدی هاشمی معدوم

سید مهدی هاشمی قهدریجانی،رئیس دفتر آیت الله منتظری و عامل انحراف او از نظام