در حال بارگزاری....
دانلود

سلام ای هلال محرم... میثم مطیعی...

شده آسمان خیمه غم/ زمین و زمان غرق ماتم/
دوباره افق، رنگ خون است/ سلام ای هلال محرم/
دوباره محرم رسید و / حسینیه شد سینه هامان/
دل اهل دل سینه زن شد /نفسهایمان مرثیه خوان/
به هر خط مقتل/ بیا خون بگرییم/که منزل به منزل/ چو مجنون بگرییم** یا حسین