در حال بارگزاری....
دانلود

خزندگان فضایی 3

خزندگان فضایی دشمن اصلی انسان ها هستند آن ها به هرروشی مارا میخواهند نابود کنند! کسانی که باورنمیکنند باید مراسم قربانی نوزاد و خوردن آن توسط فراماسون هارا ببینند یک انسان هرگز نمیتواند هم نوع خود را بکشید و یا از جنین هم نوع خود برای طعم دهی به نوشابه ها استفاده کند! تمام جنگ ها گردن زنی ها و جنایات هارا آن ها به راه می اندازند!