در حال بارگزاری....
دانلود

قوانین گاز های ایده آل.بررسی قانون اووگادرو (آزمایش)

قوانین گاز های ایده آل.بررسی قانون اووگادرو (ازمایش)
قانون آووگادرو
قانون آووگادرو بیان می‌دارد که حجم گرفته شده توسط یک گاز آرمانی با تعدادمول‌های موجود در ظرف برابر است. می‌توان نتیجه گرفت که حجم مولی یک گاز درشرایط استاندارد دما و فشار برابر با ۲۲٫۴ لیتر است.
فارغ التحصیل رشته ساخت و تولید تأثیر روندهای متفاوت تولید را بر روی ویژگی‌های ماده درک می‌کند.