در حال بارگزاری....
دانلود

آیا چاقی بدنبال ترک سیگار حقیقت دارد؟

بسیاری از افراد به ویژه خانمها به واسطه نگرانی به دلیل افزایش وزن به دخانیات رو آورده یا قادر به قطع آن نیستند.