در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی سطح گوشی آیفون با میکروسکوپ پروبی روبشی

شرکت DME سطح گوشی آیفون را با میکروسکوپ نیروی اتمی روبش کرده است و خراشیدگی های نانومتری ایجاد شده روی سطح آن را نمایش می دهد