در حال بارگزاری....
دانلود

اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گ

اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر موبایل با استفاده از روش معادلات ساختاری
خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس)
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند در دولت الکترونیک
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: لیزینگ امید)
اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر موبایل با استفاده از روش معادلات ساختاری
خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس)
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند در دولت الکترونیک
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: لیزینگ امید)
اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر موبایل با استفاده از روش معادلات ساختاری
خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس)
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند در دولت الکترونیک
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: لیزینگ امید)
اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر موبایل با استفاده از روش معادلات ساختاری
خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس)
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند در دولت الکترونیک
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: لیزینگ امید)
اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر موبایل با استفاده از روش معادلات ساختاری
خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس)
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند در دولت الکترونیک
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: لیزینگ امید)
اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر موبایل با استفاده از روش معادلات ساختاری
خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس)
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدارس هوشمند در دولت الکترونیک
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بورد بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: لیزینگ امید)
اولویت بندی کارکردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی گروه رسانه های پیک برتر
بررسی تاثیر نقش‌های منابع انسانی بر پذیرش و خلق ارزش فناوری منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت مهاب قدس)
تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مورد مطالعه بانک اقتصاد نوین)
شناسایی، رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر بر پ


16 اردیبهشت 97