در حال بارگزاری....
دانلود

سینه زنی شاه حسینی

این نوع عذاداری در شمال غربی رواج دارد . شاه حسین (شاخسین در ترک ها)به جای انکه به سینه بزنند به پاهایشان می زنند