در حال بارگزاری....
دانلود

ووشو ، تی جی جی ین بانوان 2013 ، مقام اول از خوبی

خانم وو سشوه چین از استان خوبی در این مسابقات شرکت کرده بودن که در فرم تی جی چوون دوم و در فرم تی جی جی ین اول شدن و در مجموع دو فرم هم اول شدن .