در حال بارگزاری....
دانلود

تجاوز به دو نوجوان ایرانی، نشانه خدا برای موضوع هسته ای

آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان تعبیر جدیدی از علت حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در جده را بیان کرده و در این تحلیل موضوع تعرض به دو نوجوان ایرانی را به موضوع هسته ای مربوط دانسته و آن را نشانه ای از جانب خدا قلمداد کرده است.