در حال بارگزاری....
دانلود

هر چیزیراکه خداوند نعمت گفته در آن خیری است.

هر چیزیراکه خداوند نعمت گفته در آن خیری است.
و هر چیری را که خداوند حرام گفته در آن ضرر است.