در حال بارگزاری....
دانلود

برای مبارزه

یکی از مارش های معروف المانی است که از زمان بیسمارک تا هیتلر بوده فقط متن تغییرات زیادی کرده است در طول تاریخ----------------------------------------------
آی آی برای مبارزه-اماده شوید-برای مبارزه-اماده شوید-
ما برای مبارزه زاده شدیم و ......