در حال بارگزاری....
دانلود

یارانه تولید برای خودروهای پرمصرف

اولین یارانه تولید کشور که از محل کم شدن یارانه خانوارهای پرمصرف به دست آمده بود به حساب خودرو سازان واریز شد.