در حال بارگزاری....

کارخانه ی اسلحه سازی AK روسیه از همه نوع AK که شامل AKM - AKS - AKU - AKUS - AKM

این کارخونه مهمترین کارخونه ی اسلحه سازی از نوع AKها هستش که داخل روسیه هستش....