در حال بارگزاری....
دانلود

عکس العمل کودک به خوردن لیمو ترش

روزگاری شهر ما ویران نبود
دین فروشی اینقدر ارزان نبود

صحبت از موسیقی عرفان نبود
هیچ صوتی بهتر از قران نبود

دختران را بی حجابی ننگ بود
رنگ چادر بهتراز هر رنگ بود

دختر حجب وحیـــــــا قرتی نبود
خانه فرهنگ کنســـــــــرتی نبود

مرجعیت مظـــــهر تکــــریم بود
حــــکم اورا عالمی تســـــلیم بود

یک سخن بود وهزاران مشــتری
آنهم از لوث قــــرائت هــــا بری

هدیه بر رقــــاصه ها واجب نبود
قدر عالم کمــــتر از مطرب نبود