در حال بارگزاری....

روضه جانسوز ازحاج ذوالفقار نژادی اردبیلی

منزوی هرگز مزن بیهوده لاف عاشقی
این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است