در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی-پرواز روز 22 بهمن 1392 زمین پرواز جاده جیرده

پرواز روز 22 بهمن 1392 زمین پرواز جاده جیرده از گیلان آرسی guilanrc این دومین پروازم بود كه بعد مدتها روی زمین جاده جیرده بودیم . حس پرواز بعد مدتها جدی شده بود كه باطری اضافه برای پرواز نداشتیم http://guilanrc.com