در حال بارگزاری....
دانلود

پروفسور لاورنس براون از دانشگاه واشنگتن:اثبات وجود خداوند

بیگ بنگ یا انفجار بزرگ با نظارت و کنترل خداوند متعال منجر به پدید آمدن جهان منظم کنونی شده در غیر این صورت یک انفجار در هر مقیاسی که باشد بدون کنترل و نظارت نمی تواند اثری منظم و دقیق داشته باشد و نتیجه ی آن بی نظمی و آشوب است آنچنان که آدمی با منفجر کردن درون کوه (انفجار کنترل شده) تونل ایجاد میکند اما اگر انفجار کنترل نشده و اتفاقی و بدون نظارت کسی باشد موجب ریزش کوه می شود و بی نظمی در پی دارد