در حال بارگزاری....
دانلود

ویولنیست 9 ساله - Massenet .Meditation. from Thais

Ugnė Liepa Žuklytė (9 Years old) plays J. Massenet "Meditation" from "Thais" with Lithuanian National Symphony Orchestra. Conductor: Prof. Juozas Domarkas