در حال بارگزاری....
دانلود

موسیقی رویایی Goodbye Bobby Sands

تمامی ایرلند ، برای نجات بابی ساندز، مبارز و عَضو ارتش آزادیبخش ایرلند یکپارچه به پای صندوقهای رای رفته و به اتفاق آرا ، او را نماینده مردم ایرلند در پارلمان انگلیس کردند تا دولت و مارگارت تاچر به درخواستهای انسانی وی پاسخ داده و او را از مرگ حتمی ناشی از اعتصاب غذای 60 روزه قهرمانانه اش نجات دهند، اما....